A weboldal előfizetése lejárt, kérem kattintson ide a meghosszabbításához!

Adatvédelmi nyilatkozat

A Hajdú-Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (továbbiakban: Hajdú-Bihar Megyei TIT) közhasznú egyesület. Fő tevékenysége alapján adatkezelőnek minősül.

A Hajdú-Bihar Megyei TIT elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, védje a természetes személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat.

 

Néhány adat a Hajdú-Bihar Megyei TIT-ről:

Székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 45-47.

OBH nyilvántartási szám: 60.646/1990.

Képviselet: az egyesületet az elnök képviseli, melynek jogát az ügyek meghatározott csoportja tekintetésben megosztja a munkavállalóival. Az elnökség tagjairól a cégnyilvántartásban talál adatokat.

Hivatalos weboldal: www.titdebrecen.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Kobezda Tibor ügyvezető igazgató

E-mail címe: titdebr@t-online.hu

 

Jelen tájékoztató célja:

Mi a célja a jelen tájékoztatónak?

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR néven is találkozhat vele) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. ügyfél) számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat jelen tájékoztatónkban:

 • miért, mihez kérjük az adatait;
 • melyik adatát mire, milyen céllal használjuk;
 • meddig kívánjuk az adatait kezelni;
 • milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az tanfolyami hallgató jelentkezése során felnőttképzési szerződés megkötésére, vizsgára jelentésére kezelünk személyes adatokat (pl. eü. alkalmassági igazolás, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány).

Az adatok egy részét közvetlenül az adat tulajdonosától (érintett) szerezzük be. Az adatok beszerzése személyes jelentkezés során történik.

 

 

Mire használjuk a kezelt adatokat?

A tárolt adatokat a felnőttképzési szerződés megkötéséhez, a szolgáltatások teljesítéséhez, a vizsgára jelentkeztetés során, valamint jogszabály által előírt kötelezettségek teljesítéséhez használjuk.

Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat maximálisan betartva végezzük:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény -  Információs Önrendelkezési Jogról és Információ Szabadságról (Infotv.);
 • 2011.évi CVIII. trövény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egees kéréseiről (főképp a 13/A.§-a);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairől (6.§);
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003.évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (155.§);
 • 16/2011.sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről Hatályos: 2018.01.01-től;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi következményeiről. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályos kívül helyezéséről;
 • 1992. évi LXIII. trövény (Avtv.) 3.§.(1) bekezdése
 • 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet a Nyelvvizsgáztatásról.

 

Adatkezelésünk során jellemzően a GDPR által megjelölt adatkezelési jogalapok közül az érintett hozzájárulását, a szerződés teljesítését, jogszabályi kötelezettség teljesítését és egyes esetekben jogos érdekeink érvényesítését alkalmazzuk.

Az adatkezelési célok és az egyes jogalapok összefüggéseiről a szerződések megkötésekor, vagy más célú adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást adunk. Ha olyan adatokat küld számunkra, amelyek kezeléséhez a nyilvántartásunk szerint nem rendelkezünk jogalappal, a megküldött adatokat töröljük.

A felnőttképzési szerződések megkötése, illetve vizsgára utáni adatok lejelentése során bizonyos esetekben alkalmazunk olyan módszereket, amelyekkel az érintett által megadott információkat számítástechnikai eszközökkel értékeljük.

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait jogszerűen átadjuk:

 • Vizsgaszervezést lebonyolító partnereinknek
 • OSAP rendszerbe történő jelentéskor
 • FIR rendszerbe történő jelentéskor

 

A fenti partnereink adatfeldolgozók. Az adatok felhasználásról nem hoznak döntéseket, csupán utasításaink alapján teljesítenek megbízásokat bizonyos technikai feladatok kivitelezésében.
 

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

 • A felnőttképzési törvény szerint, az elvégzett tanfolyammal kapcsolatos felnőttképzési szerződést 5 évig őrizzük. Ha nem jön létre szerződés az adatok azonnal megsemmisítésre kerülnek.
 • A vizsgával kapcsolatos adatokat a vizsgáztatást végző intézmény őrzi (20 évig). 

 

 

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, hogy ha felnőttképzési szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a felnőttképzési szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti (személyesen, írásban, emailben).

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az automatizált döntés körben, ha véleménye van, vagy kifogást kíván benyújtani, vagy ha az automatizált döntési folyamatba emberi beavatkozást kér, azt a Hajdú-Bihar Megyei TIT fenti elérhetőségén bármikor megteheti.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait nem köteles megadni egyik adatkezelési célhoz sem, de ha a biztosítási szerződés megkötéséhez nem adja meg a kért adatokat, úgy nem tudunk szerződést kötni Önnel.

Hogyan tehet panaszt?

 

 1. A panasz bejelentésének módjai

1. Szóbeli panasz

 1. a) személyesen:
  – ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében.
  b) telefonon:
  – 06-30-315-5148 hétfő-péntek 9.00-15.00 óráig

2.     Írásbeli panasz

 1. a) személyesen vagy más által az ügyfélforgalom számára nyitva álló ügyfélszolgálati irodában (4025 Debrecen, Piac u. 45-47.)
  b) postai úton: Hajdú-Bihar Megyei TIT 4001 Debrecen, Pf.8.
  c) telefaxon: 06-30-315-5148

  d) adatkezelési ügyben: elektronikus levélben: titdebr@t-online.hu

 

3.     Meghatalmazott útján:

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is, azonban tájékoztatjuk, hogy a felnőttképzési  szerződését érintő adatok titoknak minősülnek, ezért a meghatalmazott kizárólag akkor láthat el képviseletet, ha a meghatalmazás olyan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba van foglalva, amely tartalmazza a szerződés számát és a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad:

Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?

Ha olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, jelezze.  

Kérjük, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésre álló információt, hogy mielőbb intézkedhessünk!

 

Támogatóink: